logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Cultuurinfo in tijden van Corona

Welk nieuws dat voortkomt uit de crisis rondom het corona-virus is van belang voor de cultuursector?

We geven hieronder een opsomming.
Aanvullingen die betrekking hebben op de sector, kun je naar ons mailen.

Tent Rotterdam

TENT is gesloten tot nader bericht. Half mei verwachten we meer duidelijkheid te hebben.

Tijdelijke werkbijdrage Productie, Presentatie en Research (PPR)

Met deze tijdelijke regeling PPR wil CBK Rotterdam de Rotterdamse beeldend kunstenaars van wie de beroepspraktijk door het afgelasten van tentoonstellingen, beurzen, opdrachten en dergelijke serieuze schade oploopt, een bescheiden impuls geven om door deze onzekere periode te komen.

De aanvragen kunnen iedere donderdag vanaf 10:00 uur worden gedaan.

lees meer

Financiering ontvangen vanuit CBK Rotterdam?

Net als andere (landelijke) fondsen zijn ook wij soepel als het gaat om lopende projecten waarvoor financiering vanuit CBK Rotterdam is ontvangen, hetzij vanuit Art Office, hetzij vanuit BKOR, hetzij vanuit TENT. We volgen hierin de lijn van het Mondriaan Fonds.

Voorop staat dat je je als aanvrager geen zorgen hoeft te maken als je project niet doorgaat door het coronavirus. Je kunt dan gewoon rekenen op financiering zoals die is toegezegd. We gaan er dan wel vanuit dat alle betrokken partijen die begroot zijn voor de totstandkoming van het project (denk aan kunstenaars, freelancers, auteurs etc.) gewoon betaald worden, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.

Voor de aanvragen die nog moeten worden voorgelegd aan één van de commissies geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Als een aanvraag leidt tot een positief advies dan nemen we contact op over de verdere uitvoering in de praktijk.

De volgende deadline voor het aanvragen van een O&O-bijdrage is 19 juni. Deze ronde gaat vooralsnog gewoon door zoals bedoeld. Mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project zal niet worden meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Overheidsmaatregelen

Beeldend kunstenaars kunnen aanspraak doen op een aantal maatregelen van het rijk. We geven een opsomming.

Let op, een en ander kan bij het verschijnen van deze BK-informatie alweer zijn veranderd. Houd daarom deze website in de gaten voor actuele informatie.

  • Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): via de eigen gemeente
  • Uitstel van belastingbetaling: belastingdienst.nl/coronavirus
  • Verlaging invorderingsrente: automatisch
  • Verlaging belastingrentes: automatisch
  • Wijziging voorlopige aanslag: via de zakelijke belastingaangifte

Er is ook een aantal maatregelen ter versoepeling van kredieten. Of beeldend kunstenaars daarvoor in aanmerking kunnen komen is onduidelijk.

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl en belastingdienst.nl

Cultuur + Ondernemen

Op de website worden de meest gestelde vragen met betrekking tot cultuur en ondernemen in deze coronacrisis en de antwoorden gebundeld.

cultuur-ondernemen.nl 

DutchCulture

DutchCulture verzamelt informatie over de consequenties voor internationale culturele samenwerking. Ook kan je er terecht om vragen te stellen of antwoorden op vragen te vinden in de lijst veelgestelde vragen.

Dutchculture.nl

Fonds Kwadraat

Om kunstenaars en ontwerpers tegemoet te komen in deze onzekere tijd heeft Fonds Kwadraat de aflossingen van de rentevrije leningen per direct vijf maanden opgeschort.

Fondskwadraat.nl

Gemeenten (TOZO)

Omdat veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten derven ondersteunt het kabinet hen met een tijdelijke regeling (TOZO), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Kijk op de website van uw gemeente voor de uitvoering van deze regeling.

Het Ministerie van SZW vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken te wachten met een aanvraag. Hierdoor worden gemeenten minder belast.

Op www.imk.nl is na te gaan wie in aanmerking komt, de website geeft aan het eind meteen de organisatie die voor de betreffende gemeente de regeling uitvoert. Er wordt wel om een e-mailadres en telefoonnummer gevraagd.

Er zijn 2 vormen mogelijk in de tijdelijke overbruggingsregeling (TOZO):

  • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning aangevuld tot aan het sociaal minimum;
  • Een lening voor bedrijfskapitaal.

Update

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De de Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering.

Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. In de nieuwe situatie kunnen dus alleen huishoudens met 1 inkomen onder het sociaal minimum aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.”

Zie ook de uitgebreide informatie op de website van de Kunstenbond

Kunstenaars kunnen geen gebruikmaken van de eenmalige extra tegemoetkoming voor kleine ondernemers à 4.000 euro. De zogenoemde SBI code waar kunst onder valt is niet opgenomen in de regeling.
Lees meer

Kunsten ‘92

Kunsten ’92 houdt, in een breed samenwerkingsverband, nauw contact met het ministerie van OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van het coronavirus voor de culturele en creatieve sector. De stand van zaken wordt bijgehouden op hun website.

kunsten92.nl

Kunstenbond

De Kunstenbond heeft een speciale en zeer informatieve coronasectie ingericht op hun website. Met informatie over financiën, rechtshulp, de acties die de bond onderneemt, etc.

Taskforce

Kunsten ’92 richtte een taskforce op samen met de koepels Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur. De taskforce heeft als taak het in samenspraak met de diverse partijen de sectorspecifieke problematiek beschrijven, de schade op de kortere en de langere termijn inventariseren en voorstellen ontwikkelen voor ondersteuning van de cultuursector.

Meldpunt

Ook kun je bij Kunstenbond je inkomensverlies melden. De Kunstenbond is in gesprek met de overheid en met Kamerleden, om te kijken welke landelijke en gemeentelijke regelingen, zoals het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), kunnen worden verruimd voor zzp’ers in de cultuursector. Hiertoe kunnen ze informatie uit het veld goed gebruiken. Daarnaast is er een meldpunt Unfair Practice. Kunstenbond opende deze samen de Creatieve Coalitie (36 organisaties die zich samen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector).

kunstenbond.nl

KvK

Uitgebreide informatie voor ondernemers en zzp’ers.
Meer informatie

Open brief uit de sector

Een anonieme groep cultuurwerkers schreef een open (source) brief namens alle cultuurwerkers in Nederland getiteld Cultural Workers Shouldn’t Pay for the COVID-19 Pandemic in NL. De brief is een oproep aan culturele instellingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties om oog te hebben voor de nood onder freelancers in de kunsten en kan gebruik, herschreven en verspreid worden.

Mondriaan Fonds

Het fonds heeft op zijn website een lijst met veel gestelde vragen opgesteld omtrent (lopende) aanvragen. Vragen die er niet bijstaan kunnen per mail worden gesteld.

Het Mondriaan Fonds betracht coulance op het gebied van na te komen verplichtingen.

Ook als een project niet doorgaat kan toegezegde financiering doorgaan, mits alle betrokken partijen die begroot zijn ook worden betaald, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.

Aanvragers krijgen de ruimte om in te kunnen spelen op de veranderingen rond de uitwerking, ontwikkeling, realisatie en presentatie van projecten. Daarbij kijkt het fonds ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting.

Voor de aanvragen die nog moeten worden voorgelegd aan één van de commissies geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Het fonds benadrukt dat het zin heeft om ook nu een aanvraag in te dienen. Ook hier geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Wel is een aantal aanvraagrondes in verband met de coronacrisis aangepast. Kijk hiervoor op de website van het Mondriaan Fonds .

mondriaanfonds.nl

Platform BK

Ook Platform BK zet zich in voor kunstenaars door te informeren en te lobbyen.

PlatformBK.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kunstenaars kunnen helaas geen gebruik maken de mogelijkheid een aanvraag te doen voor eenmalige extra tegemoetkoming voor ondernemers. Rond 15 april wordt de regeling uitgebreid, het is nog niet duidelijk of kunstenaars van zullen profiteren.

Boekmanstichting

Blog met coronanieuws per dag

NRC

De Grote Thuisblijfgids

Publicatiedatum: 18/04/2020

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office