logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

(UN)REAL

Open call, sluitingsdatum 1 juli, 2019

[english below]

Science Gallery Rotterdam nodigt wetenschappelijk onderzoekers, kunstenaars en ontwerpers uit een ​​dialoog aan te gaan over biomedische wetenschap, kunst, technologie en maatschappij door projecten voor te stellen voor de eerste tentoonstelling in het Erasmus MC. Het thema is (UN)REAL verwijst naar hoe ons concept van ‘het echte’ verandert wordt door ontwikkelingen in biomedisch onderzoek en nieuwe digitale technologieën, zoals virtual reality en sociale media.

Je voorstel kan bestaan uit een ​​nieuw of bestaand kunstwerk, performance, workshop, onderzoeksproject of een andere activiteit. Relevante onderwerpen zijn bijvoorbeeld: genetische en lichamelijke modificatie, human enhancement, regeneratieve geneeskunde, mentale condities die de perceptie veranderen, zoals dementie of synesthesie, het placebo-effect, fantoom ledematen, (optische) illusies, dromen of virtuele realiteit. De spannende ruimte tussen het echte en het onwerkelijke biedt veel creatieve invalshoeken. Dus je bent welkom om te verrassen met onderwerpen buiten deze lijst.

NB: De context van de tentoonstelling is de openbare ruimte van het Erasmus MC, met brede open ruimtes, natuurlijk licht en hoge plafonds (15 tot 20 m.), hoewel ook meer intieme ruimtes beschikbaar zijn. Meer dan 30.000 mensen per week verplaatsen zich gemiddeld door de tentoonstellingsruimte, waaronder patiënten, bezoekers, medewerkers en medische studenten. Voor een impressie van het gebouw, zie https://youtu.be/fEdxXx1wIbk of www6.erasmusmc.nl/themovie

De tentoonstelling zal plaatsvinden van 4 oktober tot en met 20 december, 2019

Sleutelwoorden: genetica, illusie, human enhancement, regeneratieve geneeskunde, mentale condities.

Budget
Voorstellen kunnen nieuwe ideeën en ontwikkelingen of bestaande werken van kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers zijn. Per geselecteerd project is tussen de 1.000 en 4.000 euro beschikbaar voor realisatie, inclusief alle kunstenaarskosten, materialen, uitrusting en verzending. Let op: projecten van een grotere schaal kunnen worden overwogen als er extra partners en financiering gevonden kunnen worden. 5 beurzen zijn beschikbaar voor voorstellen van Rotterdamse kunstenaars.

Workshops
Als je voorstel is geselecteerd, verwachten we dat je in de zomer deelneemt aan minimaal één workshop met kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en jongeren (15 – 25 jaar) uit Rotterdam.

Voorstellen
Je voorstel moet bestaan ​​uit een korte beschrijving (1 – 4 pagina’s) van het voorgestelde project en kan verwijzingen naar andere werken, media of methoden bevatten.

Stuur je voorstel uiterlijk op 1 juli, 2019 naar: info@rotterdam.sciencegallery.com

 CBK Rotterdam heeft zich verbonden aan de Science Gallery Rotterdam, en zal deel uitmaken van de advies- en programmaraad van deze nieuwe tentoonstellingsruimte. De Science Gallery Rotterdam is gebaseerd op het model van de Science Gallery aan het Trinity College in Dublin. Er worden nieuwe vormen van samenwerking tussen wetenschappers en beeldend kunstenaars georganiseerd en getoond, en er zullen innovatieve onderwijsprogramma’s ontwikkeld worden om te communiceren over wetenschap en zorg.

Het concept van de Science Gallery heeft zich de afgelopen tien jaar op locaties elders in de wereld bewezen als manier om maatschappelijke partners bij het gesprek over wetenschappelijk onderzoek te betrekken. Het programma richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Verschillende universiteiten openden al Science Gallery’s in Dublin, Londen, Venetië, Bangalore, Detroit en Melbourne. De Science Gallery’s werken samen in het netwerk Science Gallery International, dat de afgelopen jaren door het World Economic Forum is uitgenodigd als gesprekspartner over de gevolgen van ontwikkelingen in wetenschap en technologie voor de samenleving. Science Gallery Rotterdam werkt verder samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Museum Rotterdam.

Open Call, closes 1 July, 2019

Science Gallery Rotterdam invites scientific researchers, artists, and designers to enter into a dialogue about biomedical science, art, technology, and society by proposing projects to be part of its first exhibition on site at Erasmus MC. The theme is (UN)REAL, exploring how our concept of “the real” is being destabilized by advances in biomedical research as well as new digital technologies such as virtual reality and social media.

Your proposal could be to present a new or existing artwork, performance, workshop, research project or other activity. Relevant topics include: gene editing and human enhancement, regenerative medicine, mental conditions altering perception, such as dementia or synesthesia, the placebo effect, phantom limbs, optical illusions, lucid dreaming, or virtual reality. There is profound tension and creative possibility occupying the space between the real and unreal, so you are welcome to surprise us with proposals on topics outside of this list as well.

Please consider the context of the exhibition: the public space of Erasmus MC, which features wide open areas, natural light and high ceilings (15 to 20 m.), although more intimate spaces are available as well. More than 30,000 people per week on average move through the space for the exhibition, including patients, visitors, employees and medical students. For an impression of the building, and its garden atrium see: http://bit.ly/2VIK99U

https://youtu.be/fEdxXx1wIbk , or www6.erasmusmc.nl/themovie

Exhibition dates will be: 4 October – 20 December, 2019

Key words
genetics, illusion, human enhancement, regenerative medicine, mental conditions

Budget
Proposals may be new ideas, early developments, or existing works by artists, designers or researchers. Funding between 1.000 and 4.000 euro may be available, including all artist fees, materials, equipment, and shipping. Please note projects of larger scale may be considered if additional partners and funding can be secured. Five grants will be made available for proposals from the Rotterdam community.

Workshops
If your proposal is selected, we urge you to participate at least in one workshop with artists, designers, scientist, and young people (15 – 25 years old) from Rotterdam during the summer.

Proposals
Your proposal should consist of a short description (1 – 4 pages) of the proposed project, that could include references to other works, media or methods. Please send your proposal by July 1, 2019 at the latest to:  info@rotterdam.sciencegallery.com

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office